Vedtægter

Vedtægter for Rhodesian Ridgeback Klubben

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er RHODESIAN RIDGEBACK KLUBBEN (RRK).

Klubben er stiftet den 15. september 1982.

Stk. 2 Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3 Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK´s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2 i DKK´s love oprettede overenskomst.

§ 2 Organisation

Klubben er organiseret med:

 1. Urafstemning § 18

 2. Generalforsamling § 11-14

 3. Bestyrelse § 7-9

 4. Medlemmer § 5

§3 Klubbens formål

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Rhodesian Ridgeback, samt gennem oplysning og i handling at fremme hensigtsmæssig avl og andre aktiviteter, der bevarer og/eller forbedrer racens kvalitet i forhold til FCI racestandard, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

§ 4 Avlsarbejde

Rhodesian Ridgeback Klubben er DKK’s sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende Rhodesian Ridgeback.

Stk. 2 Klubben er efter aftale med DKK berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race.

Stk. 3 Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK’s sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

§ 5 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, som opfylder betingelserne for optagelse i DKK.

Stk. 2 DKK’s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder fra DKK’s bestyrelse.

Stk. 3 Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige myndige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 4 Nye medlemmer regnes for indmeldt pr. indbetalingsdato for 1. kontingent. Stk. 5 Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse med 1 måneds varsel til.

Kontingent for indeværende år refunderes ikke.

Stk. 6 Er kontingent ikke indbetalt senest 29. januar, rykkes medlemmet. Ved fortsat manglende indbetaling med betalingsfrist d.15. februar slettes medlemmet uden varsel. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Stk. 7 Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk.8 Alle medlemmer skal – hvor muligt – oplyse sin mailadresse til klubben. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste mailadresse kan modtage beskeder/informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter mailadresse, skal medlemmet straks give klubben besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet

Stk. 9 Når klubben har registreret en mailadresse på et medlem, er klubben berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver art elektronisk.

Stk. 10 Klubben kan i al korrespondance – både pr. post eller e-mail eller annoncering på klubbens hjemmeside – henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset, om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægter

§ 6 Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.

Stk. 2 Kontingent betales forud for et år ad gangen og opkræves i løbet af december måned hvert år. Er kontingentet ikke betalt 29. januar, vil der blive udsendt rykkere. Kontingentet skal – for at være rettidigt betalt – være betalt senest d. 15. februar.

Stk.3 Opdrættere, der indmelder hvalpekøberne, skal kun betale ½ pris for første års kontingent for disse.

§ 7 Bestyrelsens sammensætning

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens formål jf. § 3 og forvalter dens midler. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af DKK.

Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3 og § 6, stk. 2.

§ 8 Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2 I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til bestyrelsen.

Hvert år vælges der 2 suppleanter. Hvert år vælges der 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3 Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling.

Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stk. 4 En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets turnus.

Stk. 5 I tilfælde af at bestyrelsen ikke bliver fuldtallig efter af de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 6 Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest den 15. februar.

Inden årets udgang bekendtgøres: Navne på afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt om de pågældende bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage genvalg.

På klubbens hjemmeside og eventuelt på anden måde bekendtgøres: Navne på nye kandidater samt et præsentations indlæg fra kandidaterne.

Stk. 7 Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling.

Stk. 8 Afstemning foregår elektronisk.

§ 9 Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær inden 14 dage efter generalforsamlingen. Posten som formand kan kun beklædes af samme person i 3 valgperioder i træk.

Stk. 2 Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 3 Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 5 Klubben tegnes ved underskrift af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Dog kan bestyrelsen give kassereren fuldmagt til at disponere over klubbens driftskonti.

Stk. 6 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendig.

Stk. 7 Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næste nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde.

Stk. 8 Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende indenfor arbejdsområdet.

Stk. 9 Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.

Stk. 10 Klubbens repræsentanter til DKK’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlem af DKK.

§ 10 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 1. februar.

§ 11 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april skiftevis øst og vest for Store bælt.

Stk. 2 Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling, og indkalder skriftligt til denne senest 31. december. Indkaldelse skal indeholde oplysning om tid og sted, samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest den 15. februar. Kandidater og forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside og eventuelt på anden måde

Stk. 4 Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest den 15. februar, jf. § 8, stk. 6.

Stk. 5 Senest 3 uger før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne:

 • Det reviderede regnskab

 • Stemmesedler

 • Evt. forslag til generalforsamlingen

 • Bestyrelsens beretning

 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

§ 12 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af 2 stemmetællere

 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning

 5. Gennemgang og godkendelse af det reviderede regnskab

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Behandling af indkomne forslag

 8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter

 9. Valg af 1 racevejleder, 1 omplaceringskoordinator, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 10. Eventuelt

§ 13 Afstemning på generalforsamlingen

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed. jf. dog stk. 2 samt §§ 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2 Lovændringer kan kun vedtages med majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Stk. 3 Afstemning på ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan ske ved fuldmagt. Dog kan hvert stemmeberettiget medlem højst medbringe 1 fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde navn på fuldmægtigen og fuldmagtsgiveren, samt være dateret og underskrevet.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 33 % af klubbens medlemmer jf. § 5, stk. 3 og § 6, stk. 2 indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, bestyrelsen har modtaget anmodningen. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel. Den ekstraordinære generalforsamling skal dog afholdes senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Stk. 3 Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end dem, der fremgår af dagsordenen.

Stk. 4 Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

§ 15 Disciplinærsager

Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

§ 16 Disciplinære foranstaltninger

Disciplinære foranstaltninger kan bestå i:

 1. Tildeling af misbilligelse eller advarsel.

 2. Frakendelse af kennelmærke.

 3. Frakendelse af tillidshverv.

 4. Udelukkelse fra deltagelse i skuer,udstillinger og prøver.

 5. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.

 6. Eksklusion.

 7. Nedlæggelse af avlsforbud.

Stk. 2 Beslutning om disciplinær foranstaltning kan kun træffes af DKK’s disciplinærnævn. Sanktionerne kan være tidsbegrænsede eller for stedse. Dog kan bestyrelsen træffe beslutning om at tildele et medlem en misbilligelse eller advarsel jfr. stk 1.a – denne sanktion vil altid være tidsbegrænset.

§ 17 Midlertidig disciplinære foranstaltninger

Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 26.

Stk. 2 En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højest i 6 måneder.

§ 18 Urafstemning

Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2 Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens revisor senest 14 dage efter udsendelsen, jf. dog § 8, stk. 7.

Stk. 3 Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 4 Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

§ 19 Klubbens opløsning

Opløsning af klubben kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene formål. Stk. 2 For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 3 Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 30.05.2021

Vedtægterne er godkendt af DKK og træder i kraft 01.07.2021